Verlengde Lakgarantie

Garantie

Alle door ons gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit en aangepast aan het gebruiksdoel.

Als producent garanderen wij:

Renson verleent aan de eindklant een garantie van 5 jaar op de onderdelen van de door een erkend Renson verdeler geleverde en geïnstalleerde terrasoverkapping. De garantieperiode vangt aan op de dag van levering aan de eindklant.

 • Op elektrische componenten (verwarming, speakers, verlichting,…) en sturingen geldt een garantie van 2 jaar.
 • Op Somfy motoren geldt een garantie van 5 jaar.
 • Op kleur en glans van het lakwerk geldt een garantie van 5 jaar. Indien u de overkapping registreert en kunt aantonen dat de overkapping jaarlijks gereinigd en beschermd wordt met de Renson Maintenance Set, krijgt u een verlengde lakgarantie tot 15 jaar.
 • 10 jaar garantie op de hechting van de lak.
 • 7 jaar garantie op de Fixscreen-technologie: rits blijft in zijgeleider + optimale hechting van de rits.
 • Op crystaldoek (volledig doorzichtig doek, toegepast als venster) geldt een garantie van 2 jaar.

Garantievoorwaarden

Deze “Renson Garantie” is enkel van toepassing:

 • Op de door Renson geleverde producten en accessoires. Productaanpassingen en accessoires met andere dan door Renson aangeboden materialen vallen niet onder de garantie en kunnen een opschorting van de Renson Garantie betekenen.
 • Op correct gemonteerde producten en accessoires. Hiertoe behoort ook de correcte aansluiting op de ondergrond en/of wanden volgens bouwtechnische voorschriften.
 • Op gebreken die optreden bij normaal onderhoud en binnen normale gebruiks- en klimatologische omstandigheden en aantoonbaar veroorzaakt zijn door een materiaal-, constructie- of fabricagefout.
 • Indien de installatie werd uitgevoerd door een erkend Renson verdeler.

Uitsluitingen

De volgende schade en/of gebreken vallen niet onder de garantie:

 • Schade ten gevolge van normale slijtage of ouderdom of door handelingen van de klant en/of derden. Kleinere esthetische afwijkingen (eigen aan het productieproces), verkleuringen of vervormingen van onderdelen voor zover deze het normale functioneren van het product niet belemmeren.
 • Doeken met plooivorming.
 • Schade of gebreken die het gevolg zijn van abnormaal gebruik en gebrekkig onderhoud. Onder “abnormaal gebruik” wordt verstaan ieder misbruik, onveilig gedrag, verkeerd of geforceerd gebruik en niet voorgeschreven aanpassingen of wijzigingen aan het product en/of onderdelen hiervan.
 • Schade/gebreken ontstaan tijdens het transport of opslag, gebreken ten gevolge van ondeskundige plaatsing of herstelling of ingrijpen door de klant of derden, gebruik van onderdelen die niet conform noch erkend zijn door de technische afdeling van Renson.
 • Schade en/of gebreken ten gevolge van intensieve blootstelling aan schadelijke atmosferische omstandigheden of abnormale weersomstandigheden (storm-, hagel-, water-, blikseminslagen brandschade), montage met te zwak of niet aangepast bevestigingsmateriaal.
 • Schade die het gevolg is van blootstelling aan een agressieve omgeving van industrie of nijverheid of hoog zoutgehalte.
 • Schade of gebreken ten gevolge van installatie van het product zonder naleving van de meegedeelde installatievoorschriften.
 • Schade of gebreken ten gevolge van het gebruik van het product zonder naleving van de meegedeelde gebruiks-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften en/of zonder rekening te houden met de technische gebruikslimieten.
 • Schade door gebruik van te zwak bevestigingsmateriaal.
 • Schade door schommelingen in het spanningsnet die 10% boven of onder de standaardwaarde liggen.
 • Renson is niet verantwoordelijk voor glasbreuk (bv. door foutieve montage of door ongelijkmatige opwarming van de beglazing). 

Melding gebreken

Elk gebrek aan overeenstemming dient binnen een termijn van twee (2) maanden nadat het gebrek is vastgesteld schriftelijk aan uw Renson verdeler/installateur te worden gemeld. Gebreken die gemeld werden na voormelde termijnen worden niet meer in aanmerking genomen en zijn dan ook onontvankelijk.

Remedies

Renson zal bij een beroep op de “Renson Garantie” steeds het product of onderdeel onderzoeken en beslissen of het gebrek gedekt wordt door haar garantie. Behoudens op grond van dwingende wettelijke bepalingen, zal Renson in

geen geval aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade en/of gebeurlijke lichamelijke ongevallen. Renson zal in geen geval aansprakelijk zijn indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de installateur of gebruiker. 

Herstellingen

Neem bij storingen contact op met uw Renson installateur. Laat defecte onderdelen enkel vervangen door Renson vervangstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Renson qua veiligheid stelt. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene risico’s ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan Renson niet aansprakelijk gesteld worden.